万什么什么暗的成语


万什么什么暗的成语

万什么什么暗的成语详情:

明珠投暗

拼音:míngzhūtóuàn

成语解释:原意是明亮的珍珠,暗里投在路上,使人看了都很惊奇。比喻有才能的人得不到重视。也比喻好东西落入不识货人的手里。拓展资料

成语出处:明·程登吉《幼学琼林》第三卷:“明珠投暗大屈才能;入室操戈自相鱼肉。”

成语简拼:MZTA

成语注音:ㄇ一ㄥˊㄓㄨㄊㄡˊㄢˋ

常用程度:一般成语

感情色彩:贬义成语

成语用法:明珠投暗作宾语、定语;指误入歧途。

成语结构:主谓式成语

成语年代:当代成语

近义词:明珠暗投

反义词:弃暗投明

成语例子:鲁迅《为了忘却的记念》:“但一面又很为我的那两本书痛惜;落到捕房的手里,真是明珠投暗了。”

英语翻译:flingagleamingpearlintodarkness

成千成万读书破万卷光焰万丈论千论万傲睨万物

百万买宅,千万买邻百万雄师包罗万象不远万里成千上万

方寸万重扶摇万里抚绥万方感慨万千感慨万端

挂一漏万光芒万丈广厦万间家书抵万金积财千万,不如薄技在身

计出万全阶前万里惊恐万状经纬万端渴尘万斛

恐慌万状离题万里雷霆万钧鹏程万里排除万难

明见万里千岩万壑千丝万缕千差万别千刀万剐

千恩万谢千头万绪气象万千千言万语千回万转

千秋万代千门万户千辛万苦千山万壑千秋万岁

前程万里千端万绪千千万万千军万马青钱万选

千山万水千叮万嘱千变万化千万买邻千真万确

千呼万唤千变万状千仓万箱日理万机日食万钱

森罗万象十万火急食日万钱十万八千里瞬息万变

万古长青万古流芳万劫不复万夫不当之勇万水千山

万箭攒心万世师表万马齐喑万死犹轻万寿无疆

万口一谈万头攒动万壑千岩万不得已万里长城

万民涂炭万马奔腾万事亨通万里长征万缕千丝

万变不离其宗万象更新万壑争流万古长存万事俱备,只欠东风

万籁俱寂万众一心万世流芳万家灯火万籁无声

万无一失万贯家财万家生佛万死一生万签插架

万念俱灰万象森罗万紫千红万人空巷为万安计

万目睽睽万古千秋万死不辞万应灵丹万全之策

万选青钱万里鹏翼闲愁万种牙签万轴一夫当关,万夫莫开

下笔千言,离题万里一日万里一本万利悬旌万里一人传虚,万人传实

盈千累万以一知万一日万机仪态万方一掷百万

腰缠万贯以一持万知一万毕源泉万斛遗臭万年

咫尺万里万古长春智周万物万口一辞罪该万死

一碧万顷万丈高楼平地起成千累万八万四千包罗万有

报效万一拨万轮千拨万论千插架万轴成千论万

腹饱万言富轹万古计出万死惊惶万状狼狈万状

立马万言名垂万古泥金万点鹏霄万里千变万轸

千兵万马千差万错千乘万骑千愁万恨千愁万绪

千村万落千刀万剁千峰万壑千沟万壑千红万紫

千汇万状千家万户千了万当千龄万代千难万苦

千难万难千难万险千秋万古千秋万世千生万劫

千生万死千水万山千思万虑千思万想千态万状

千条万端千条万缕千条万绪千头万序千推万阻

千形万状千绪万端千言万说千语万言千章万句

千状万态千姿万态巧捷万端人千人万日试万言

日有万机十二万分十万火速说千道万说千说万

思绪万千碎尸万段万不失一万代千秋万夫不当

万赖俱寂万赖无声万里鹏程万流景仰万念俱寂

万人之敌万世不易万事大吉万应灵药未知万一

五鼎万钟无千待万无千无万无万大千心雄万夫

胸中万卷一波万波一彻万融遗臭万代贻臭万年

遗臭万世遗臭万载以防万一一举万里一切万物

一人之下,万人之上一日万几仪态万千亿万斯年一泻万里

亿辛万苦逾千越万云程万里百宝万货百万雄兵

碧空万里积财千万,不如薄技在灯火万家千方万计千依万顺

千状万端青云万里万别千差万夫莫当万古留芳

万贯家私万恨千愁万户千门万箭穿心万口一词

万苦千辛万里迢迢万里无云万目睚眦万年无疆

万全之计万世无疆万世一时万岁千秋万万千千

万物之灵万绪千端万绪千头万语千言万载千秋

霞光万道熊罴百万一波才动万波随罪当万死罪应万死

万事如意苞笼万象一人立志,万夫莫夺变化万端