当前位置: 首页 >> 陈秉文 >> 满庭芳
满庭芳

满庭芳

作者: 陈秉文
朝代: 宋词

满庭芳

['man', 'ting', 'fang']

山涌银涛,屏间绣,太平今日皇州 。
['shan', 'yong', 'yin', 'tao', 'ping', 'jian', 'xiu', 'tai', 'ping', 'jin', 'ri', 'huang', 'zhou']

共惟京牧,昭裔本宗周 。
['gong', 'wei', 'jing', 'mu', 'zhao', 'yi', 'ben', 'zong', 'zhou']

好是王春正月,维岳降,膺此神休 。
['hao', 'shi', 'wang', 'chun', 'zheng', 'yue', 'wei', 'yue', 'jiang', 'ying', 'ci', 'shen', 'xiu']

尧阶下,存八荚,长应八千秋 。
['yao', 'jie', 'xia', 'cun', 'ba', 'jia', 'zhang', 'ying', 'ba', 'qian', 'qiu']

优游 。
['you', 'you']

兼国计,丰财重谷,首善承流 。
['jian', 'guo', 'ji', 'feng', 'cai', 'zhong', 'gu', 'shou', 'shan', 'cheng', 'liu']

更刑清讼简,政入歌讴 。
['geng', 'xing', 'qing', 'song', 'jian', 'zheng', 'ru', 'ge', 'ou']

已副貂蝉眷宠,夸中外,耸动□讴 。
['yi', 'fu', 'diao', 'chan', 'juan', 'chong', 'kua', 'zhong', 'wai', 'song', 'dong', 'ou']

居恩重,苍生望切,好个富民侯 。
['ju', 'en', 'zhong', 'cang', 'sheng', 'wang', 'qie', 'hao', 'ge', 'fu', 'min', 'hou']


简体:
满庭芳
山涌银涛,屏间绣,太平今日皇州 。
共惟京牧,昭裔本宗周 。
好是王春正月,维岳降,膺此神休 。
尧阶下,存八荚,长应八千秋 。
优游 。
兼国计,丰财重谷,首善承流 。
更刑清讼简,政入歌讴 。
已副貂蝉眷宠,夸中外,耸动□讴 。
居恩重,苍生望切,好个富民侯 。
陈秉文的其它诗歌
满庭芳
山涌银涛,屏间绣,太平今日皇州。共惟京牧,昭裔本宗周。好是王春正月,维岳降,膺此神休。尧阶下,存八荚,长应八千秋。优游。兼国计,丰财重谷,首善承流。更刑清讼简,政入歌讴。已副貂蝉眷宠,夸中外,耸动□讴。居恩重,苍生望切,好个富民侯。

《陈秉文.doc》

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印