当前位置: 首页 >> 贊寧 >> 錢唐潮信詩
錢唐潮信詩

錢唐潮信詩

作者: 贊寧
朝代: 唐诗

錢唐潮信詩

['qian', 'tang', 'chao', 'xin', 'shi']

午未未未申,申(《西湖遊覽志》作「寅」)卯卯辰辰,巳巳巳午午,朔望一般輪 。
['wu', 'wei', 'wei', 'wei', 'shen', 'shen', 'xi', 'hu', 'you', 'lan', 'zhi', 'zuo', 'yin', 'mao', 'mao', 'chen', 'chen', 'si', 'si', 'si', 'wu', 'wu', 'shuo', 'wang', 'yi', 'ban', 'lun']

(見元陶宗儀《南村輟耕錄》卷十二 。
['jian', 'yuan', 'tao', 'zong', 'yi', 'nan', 'cun', 'chuo', 'geng', 'lu', 'juan', 'shi', 'er']

)(按:明田汝成《西湖遊覽志》卷二四收此爲「杭人」詩 。
['an', 'ming', 'tian', 'ru', 'cheng', 'xi', 'hu', 'you', 'lan', 'zhi', 'juan', 'er', 'si', 'shou', 'ci', 'wei', 'hang', 'ren', 'shi']

) 。
[]


简体:
钱唐潮信诗
午未未未申,申(《西湖游览志》作“寅”)卯卯辰辰,巳巳巳午午,朔望一般轮 。
(见元陶宗仪《南村辍耕录》卷十二 。
)(按:明田汝成《西湖游览志》卷二四收此为“杭人”诗 。
) 。
贊寧的其它诗歌

《贊寧.doc》

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印